Μηχανήματα γρεζιών ελασμάτων - Εργαλεία γρεζιών αγωγών

The sheet metal deburring machines and tube deburring machines are machines designed to remove metal burrs, sheet metal deburring machines by the sheet external perimeter and tube deburring machines from ends of pipes, tubes and profiles. Burr formation happens after cutting processes such as shearing, punching, shearing etc. The deburring is required in some cases for aesthetic reasons and in others for removing sharp edges for safety reasons.
Μηχανήματα γρεζιών ελασμάτων
Μηχανήματα γρεζιών ελασμάτων
These machines are suitable for deburring metal outer perimeters straights of sheet.
The deburring operation is carried out for both sides of the sheet in a single operation.
The process result is the elimination of burrs getting slightly rounded edges.
Εργαλεία γρεζιών αγωγών
Εργαλεία γρεζιών αγωγών
These machines are suitable for deburring round tubes, elliptical, oval, square or rectangular section tubular bars and rods. The deburring operation takes place on each end of both outside and inside in a single operation. The result of the process is the elimination of burrs getting slightly rounded edges.